11,676,864 Unikalnych wizyt
Nawigacja
Strona g?ówna
O szkole
Plan lekcji
Patron
Nasza oferta
Przedszkole
Osi?gni?cia
Galeria
Artyku?y
Linki
Kontakt ze szko??
Szukaj
Wykaz Podr?czników dla klas I-III na rok szkolny 2016/2017
Wykaz Podr?czników dla klas IV-VI na rok szkolny 2016/2017
Wykaz podr?czników dla Przedszkola
Bezpieczny internet
Portal edukacyjny
Jak korzysta? z internetu
E-szko?a & dzieci wp.pl
e-szkola
ZOBACZ
Ostatnie Komentarze
Artykuły
Brak Komentarzy.
Zdjęcia
Brak Komentarzy.
Newsy
Brak Komentarzy.
Dodatkowe strony
Brak Komentarzy.
Powitanie

W I T A M Y !
Publiczna Szko?a Podstawowa
im. Miko?aja Kopernika

Lodowisko
W dniach 27.01.2017 r. i 3.02.2017 r. uczniowie klas IV- VI pod opiek? p. Marty Gruckiej, p. Katarzyny Jaskot oraz
p. Tomasza Duda uczestniczyli w wyje?dzie na lodowisko "Bia?y Orlik" w Rudnikach. Uczniom dopisa?a nie tylko pogoda lecz równie? dobry humor. Wszyscy doskonale si? bawili na lodowej tafli, wyczyniaj?c ró?ne akrobacje zespo?owo i indywidualnie.
Pobyt na lodowisku oraz transport zosta? sfinansowany z bud?etu gminy.
Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. Drugi wyjazd

Pierwszy wyjazd
25 FINA? WO?P
Kolejny raz w??czyli?my si? w akcj? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. W pi?tek 13 stycznia 2017 r. wolontariusze z naszej szko?y pod opiek? p. G. Dzier?ak przeprowadzili licytacj? na rzecz WO?P. Uczniowie klas I-VI przygotowywali si? do licytacji. Skarbnicy klasowi pod okiem wychowawców zbierali pieni?dze, aby wzi?? udzia? w tej wa?nej dla wszystkich akcji. W tym roku orkiestra WO?P gra?a by wspomóc leczenie dzieci i osób starszych. Podczas licytacji mo?na by?o naby? plakaty, kalendarze, ksi??k?, koszulk?, kubek i inne ciekawe przedmioty.
Tegoroczni wolontariusze z naszej szko?y - zebrali do puszek nast?puj?ce kwoty: Bartek Borecki – 439,99 z?, Julka Jachymska - 962,58 z?, Mi?osz Dro? - 860,06 z?, Wiktoria Kisiel - 496,49 z?, Miko?aj Glapi?ski - 190,61 z?, co uczyni?o kwot? 2509,74 z?.

Bardzo dzi?kujemy wszystkim za udzia? w 25 Finale WO?P!


Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO

?yczenia
projekt
DZIE? KOLORU NIEBIESKIEGO
Dzie? 19 grudnia Samorz?d Uczniowski naszej szko?y og?osi? DNIEM KOLORU NIEBIESKIEGO. W tym dniu uczniowie i wszyscy pracownicy szko?y mieli mie? na sobie przynajmniej jedn? rzecz koloru niebieskiego. Je?li kto? nie zastosowa? si? do tej zasady, musia? ubra? si? na lew? stron? ("nar?by"). Pomys? uzyska? akceptacj? ca?ej spo?eczno?ci szkolnej.

Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO
XIV Gminny Konkurs Plastyczny Bo?onarodzeniowy
W dniu 12 grudnia 2016 r. rozstrzygni?ty zosta? XIV Gminny Konkurs Plastyczny Bo?onarodzeniowy adresowany do uczniów szkó? Gminy Rudniki zorganizowany przez Teres? ??gosz – Mendel i Gra?yn? Dzier?ak.Na konkurs wp?yn??o 46 prac.
W Konkursie wzi?li udzia? uczniowie ze szkó? z Cieciu?owa , Dalachowa i Jaworzna.Przy ocenianiu prac wzi?to pod uwag? zgodno?? z tematem, oryginalno?? rozwi?za?, staranno??, wra?enie artystyczne. Po ocenie prac komisja wy?oni?a zwyci?zców konkursu:

Kategoria: kartka ?wi?teczna

Klasa I

1 miejsce – Wiktoria Wierszak – PSP Jaworzno
2 miejsce – Sonia Domaga?a – PSP Jaworzno
Klasa II
1 miejsce – Julia Zar?ba – PSP Jaworzno
2 miejsce – Krystian Franek – PSP Jaworzno
3 miejsce – Lena Urbaniak – PSP Jaworzno
3 miejsce Emilia Mroczek – PSP Cieciu?ów
Klasa III
1 miejsce – Magdalena Dubas – PSP Jaworzno
2 miejsce – Alicja Cie?la – PSP Cieciu?ów
3 miejsce – Aleksandra Smyrd –PSP Jaworzno

Kategoria: stroik ?wi?teczny

Klasa I
1 miejsce – Mia Bem- PSP Jaworzno
2 miejsce – Julia Kaczmarek – PSP Jaworzno
3 miejsce – Marcel Jajko – PSP Jaworzno
Klasa II
1 miejsce – Amelia Hadry? – PSP Dalachów
2 miejsce – Krystian Franek – PSP Jaworzno
3 miejsce – Patryk Sobczak – PSP Jaworzno
Klasa III
1 miejsce – Zuzanna Mazurek – PSP Dalachów
2 miejsce – Oskar Wolnik - PSP Jaworzno
3 miejsce – Maja Belka – PSP Dalachów

Gratulujemy zwyci?zcom!

Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO

Pierniki klasy IV
9 grudnia 2016 roku klasa IV wraz z wychowawc? i rodzicami w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy oraz zaj?? pozalekcyjnych spróbowa?a swoich si? przy wypiekaniu ?wi?tecznych pierników dla dzieci z Domu Dziecka w Sowczycach. Odpowiednio ubrani i wyposa?eni w wa?ki, foremki i ozdoby mogli zmierzy? si? ze sztuk? kulinarn?. Przygotowywanie i pieczenie ?wi?tecznych pierników przynios?o wszystkim wiele rado?ci, u?miechu i zadowolenia z tego, ?e pieczone ciastka umil? i os?odz? nadchodz?cy ?wi?teczny czas innym dzieciom.

Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO
Apel z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci
11 listopada obchodzimy najwa?niejsze polskie ?wi?to narodowe zwi?zane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodleg?o?ci.
Z tej okazji 10 listopada 2016 r. odby?a si? w naszej szkole akademia, któr? przygotowali uczniowie klasy IIb i IV pod kierunkiem p. Teresy ??gosz - Mendel i p. Marty Grucka. Nasi uczniowie zaprezentowali monta? s?owno-muzyczny, w którym przypomnieli tragiczne dla Polaków wydarzenia oraz walk? o odzyskanie to?samo?ci narodowej.
Akademia z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci by?a dla uczniów wspania?? lekcj? historii oraz okazj? do wys?uchania wielu znanych i bliskich ka?demu Polakowi pie?ni patriotycznych.

Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO
Dzie? Edukacji Narodowej
W dniu 14 pa?dziernika 2016 roku nasza szko?a odchodzi?a Dzie? Edukacji Narodowej. Uczniowie przedstawili akademi? podczas, której podzi?kowali nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szko?y za trud i zaanga?owanie w?o?one w ich nauczanie i wychowanie. Nad ca?o?ci? przedstawienia czuwa?y nauczycielki: Katarzyna Jaskot oraz Katarzyna Majda.

Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO
Szkolny Turniej Pi?ki Gry w Dwa Ognie
W dniu 14.10.2016 r. w naszej szkole odby? si? Szkolny Turniej Pi?ki Gry w Dwa Ognie, zorganizowany przez animatork? orlika, pani? Agat? Krzykowiak i Gminny O?rodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

W turnieju wzi??o udzia? 7 klas. Mecze zosta?y rozegrane w dwóch kategoriach: klasy II-III oraz klasy IV-VI.

W kategorii klas II-III zwyci??y?a klasa III a

2 miejsce - klasa II b

3 miejsce - klasa III b

4 miejsce - klasa II a

W kategorii klas IV-VI zwyci??y?a klasa VI

2 miejsce- klasa V

3 miejsce -klasa IV

Wszystkie klasy otrzyma?y dyplomy, a zwyci?zcy - puchary. Nagrody ufundowa? GOKSiR w Rudnikach.

Liczmy na dalsz?, owocn? wspó?prac? z animatorami Orlika oraz GOKSiR w Rudnikach.

Dzi?kujemy uczestnikom i animatorom Orlika oraz GOKSiR w Rudnikach.


Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO
Europejski Dzie? j?zyków obcych
Ró?norodno?? j?zykowa, wieloj?zyczno?? i nauka j?zyków obcych przez ca?e ?ycie: to najwa?niejsze przes?anie w Europie ka?dego 26 wrze?nia, w dniu og?oszonym przez Rad? Europy-Europejskim Dniem J?zyków.
Nasza szko?a po raz pierwszy przy??czy?a si? do obchodów tego ?wi?ta. Inicjatorem tego przedsi?wzi?cia by?a nauczycielka j?zyka angielskiego, pani Katarzyna Majda we wspó?pracy z pani? Lidi? Heluszk? - nauczycielk? j?zyka angielskiego i pani? Anet? Kotal? – studentk? odbywaj?c? praktyki w naszej szkole.
Tego dnia uczniowie poznali wiele j?zykowych i kulturowych zagadnie?: pracowali nad plakatami promuj?cych EDJ, czytali ksi??ki w j?zyku angielskim, przeprowadzili w szkole ankiety na temat j?zyków obcych, zapoznawali si? z po?o?eniem pa?stw na mapie Europy, flag pa?stw europejskich i przepisami kulinarnymi z ró?nych krajów oraz zagrali w bingo na temat Wielkiej Brytanii i uk?adali puzzle j?zykowe. Dodatkowo ka?da klasa ubra?a si? w kolory flagi jednego z wylosowanych pa?stw Europy. Poszczególnym klasom przypad?y nast?puj?ce pa?stwa: klasa I; Litwa, klasa II a - Francja, klasa II b; W?ochy, klasa III a ; Polska, klasa III b ; Hiszpania, klasa IV ; Czechy, klasa V ; Wielka Brytania, klasa VI; Niemcy.
Dzie? ten nie móg? si? odby? bez udzia?u nowych technologii. Uczniowie mogli skorzysta? z QR kodów, które umo?liwiaj? pobranie aplikacji mobilnych lub prowadz? do filmików i stron internetowych przydatnych w nauce j?zyków obcych. Opis kilku z nich znajdziecie poni?ej:

Strony internetowe:

S?owniki internetowe diki.pl i ling.pl
Strona wordki.pl do nauki angielskich s?ówek
Busuu.com ; ?wietna strona do nauki angielskiego i innych j?zyków obcych
Duolingo; ?wietny serwis do nauki angielskiego (dost?pny te? w wersjach na urz?dzenia mobilne)

Apki mobilne:

English Grammar Checker; do sprawdzania angielskiej gramatyki
Spelling Bee ; nauka angielskiej ortografii
J?zyk angielski twistery – ?ama?ce j?zykowe

Piosenki i filmy z YouTube:

Shake Break, Move your Legs, Count to 10, Alphabet Song, Seasons, Shapes

Dzie? ten zapisa? si? w pami?ci uczniów i nauczycieli mi?ymi wra?eniami, potwierdzi? ich znajomo?? j?zyków obcych i zach?ci? do dalszego ich uczenia si?. Wszystkim uczestnikom tego dnia mówimy: Thank You;kuji, Merci, Gracias, Achiu, Danke, Grazie, Dzi?kuj?.


Serdecznie zapraszamy do przegl?dania galerii z wydarzenia. FOTO

Wybory do Samorz?du Szkolnego
Dnia 21 wrze?nia w naszej szkole odby?y si? wybory do Samorz?du Szkolnego oto wyniki:

1. Liczba uprawnionych do g?osowania 112
2. Liczba wydanych kart do g?osowania 107
3. Oddano g?osów 101
4. G?osów niewa?nych 0
5. G?osów wa?nych 107

Poszczególni kandydaci otrzymali nast?puj?c? liczb? g?osów wa?nych:

1. Kisiel Wiktoria 30
2. Jachymska Julia 21
3. Lach Paulina 21

Przewodnicz?c? Samorz?du Szkolnego
Publicznej Szko?y Podstawowej
im. Miko?aja Kopernika w Jaworznie
zosta?a:

Kisiel Wiktoria


Komisja wyborcza w sk?adzie:

1. Zale?na Angelika - przewodnicz?ca
2. Pluta Dominik - zast?pca
3. Pyrzyk Mateusz - cz?onek

Opiekun Samorz?du Szkolnego - mgr Tomasz Duda
Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z tego wydarzenia FOTO

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Portal edukacyjny
Portal edukacyjny
Zapraszamy
Zegarek
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31